Mittare Contact Center : 0-2640-7777

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการระบบเคลมออนไลน์
(Claim Online)

  1. เฉพาะรถที่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (ประกันชั้น 1) เท่านั้น (ใช้เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ส่วนบุคคล ยกเว้น รถแท็กซี่และรถเช่า)

  2. ผู้แจ้งต้องเป็นผู้เอาประกันภัย หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์รถ หรือผู้ครอบครองรถ หรือผู้ขับขี่ในขณะเกิดอุบัติเหตุโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย เท่านั้น

  3. รับแจ้งอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้ แต่หากรถประกันเป็นฝ่ายผิดหรือประมาทร่วม ต้องไม่มีคู่กรณีหรือผู้เสียหายที่บริษัทต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย โดยผู้แจ้งขอนัดหมายบริษัทเพื่อทำเคลมออนไลน์ (Claim Online) ตามวัน เวลา ที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า (ผู้แจ้งสามารถระบุวันและเวลานัดหมายทำเคลมออนไลน์ได้ในช่วงเวลา 8.00 -17.00 น. ของทุกวัน)

  4. การแจ้งเหตุ ต้องแจ้งตามที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจริง และเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

       4.1 รายการความเสียหายต่อตัวรถ ไม่เกิน 5 รายการ

       4.2 แจ้งเหตุและดำเนินการสำรวจอุบัติเหตุด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อนจะสิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์ (กรมธรรม์หมดอายุ)

       4.3 เมื่อลูกค้าได้รับหลักฐานใบเคลมแล้วจะต้องดำเนินการจัดซ่อมรถให้แล้วเสร็จจึงจะสามารถแจ้งเคลมผ่านระบบเคลมออนไลน์ (Claim Online) นี้ได้ในครั้งต่อไป

  5. ผู้แจ้งต้องแจ้งข้อมูล E-mail ให้บริษัทรับทราบ เพื่อใช้สำหรับรับเอกสารการเคลมประกันภัยจากบริษัท

  6. ผู้แจ้งต้องให้ความร่วมมือในการทำเคลมออนไลน์ (Claim Online) จนเสร็จสิ้นการทำเคลม โดยรายการความเสียหายที่บริษัทต้องรับผิดชอบ และค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบ จะแจ้งให้ทราบเมื่อบริษัทฯได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว

  7. กรณีไม่ดำเนินการตามข้อตกลงการใช้บริการข้างต้น ผู้แจ้งยอมรับว่า บริษัทยังไม่ได้รับการแจ้งเหตุ โดยผู้แจ้งจะไม่สามารถยกการแจ้งเหตุนี้เป็นข้อต่อสู้กับบริษัทเพื่อให้บริษัทต้องรับผิดชอบ

  หมายเหตุ : หากต้องการสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือพบปัญหาการใช้งานระบบเคลมออนไลน์ กรุณาติดต่อ Mittare Contact Center โทร 1741
            หรือ 02-640-7777
คลิกเข้าระบบแจ้งเคลมออนไลน์