Mittare Contact Center : 0-2640-7777

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ (Terms of Use)

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลการใช้บริการประกันวินาศภัย เช่น การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกันภัยประเภทต่างๆ การคำนวณ และ/หรือ กำหนดเบี้ยประกันภัย เป็นต้น ของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) การใช้เว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนด กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้หรือนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม หากมีการนำข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ถือว่า ท่านได้ตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลบังคับตามกฎหมายแล้ว

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา (Copyright)
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลหรือข้อความทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์ต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน การคัดลอก ถ่ายโอน ทำสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูล ดังกล่าว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาการตัดสินใจใช้บริการของบริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น (Web link)
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น บริษัทมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือดาวน์โหลดข้อมูลหรือซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชี่อมโยงนั้น และยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)
เว็บไซต์นี้อาจมีข้อความที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องหรือการสะกดตัวอักษรที่ผิด บริษัทไม่รับรองถึงความถูกต้องหรือความครบถ้วนของเอกสารหรือในความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ, ความเห็น, ข้อความหรือข้อมูลซึ่งแสดง หรือแจกจ่ายจากเว็บไซต์นี้ การตัดสินใจเชื่อความเห็น คำแนะนำ ข้อความ บันทึกหรือข้อมูลต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของท่านในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องคอยตรวจสอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากบริษัทเอง
บริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลใดเพื่อความเสียหายไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม โดยพฤติการณ์พิเศษ หรือความเสียหายอื่นใด(รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียกำไร การล่าช้า หรือหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลหรือโปรแกรม หรือข้อมูลอื่นในระบบรับข้อมูลของท่าน) อันเกิดจากการใช้หรือการไม่อาจใช้ข้อมูล เอกสารหรือบริการของเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง แม้ว่าบริษัทจะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม