Mittare Contact Center : 0-2640-7777

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ (Terms of Use)

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันทางกฎหมายและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ และท่านยืนยันว่าท่านเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะหรือเป็นผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองได้ให้ความยินยอมในการตกลงยอมรับข้อสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้

1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

    1.1. ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์ เอกสารดาวน์โหลด เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ รูปภาพ ชื่อทางการค้า การออกแบบและการจัดวางเนื้อหา และส่วนประกอบอื่นๆ (“ข้อมูล”) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท การนำไปใช้ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท หรือตามที่บริษัทได้ระบุไว้ในเว็บไซต์เท่านั้น
1.2. ห้ามมิให้ผู้ใด ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ตีพิมพ์ จำหน่าย เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใดกับข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากการประกอบการตัดสินใจของท่านในการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้และให้ใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
1.3. บริษัทไม่ยินยอมให้มีการทำซ้ำ แก้ไข ปรับปรุง ดัดแปลง ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ รวมถึงการใช้วิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) เว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม

2. ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูล

ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และในบางกรณีอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อประโยชน์ในการบริการของบริษัทหรือบุคคลที่สามซึ่งดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่บริษัทกำหนด

3. การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ท่านมีหน้าที่ต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ การที่ท่านใช้บริการทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว จะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแล้วโดยชัดแจ้ง

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

การเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น บริษัทไม่ได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือดาวน์โหลดข้อมูลหรือซอฟต์แวร์บนเว็บไชต์เหล่านั้น ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น และยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดใด ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว


5. ข้อสงวนสิทธิ

5.1. บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น
5.2. เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ อาจมีข้อความที่คลาดเคลื่อน ไม่สมบูรณ์ บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใด ๆ ในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ท่านจึงมีหน้าที่ต้องพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ด้วยตนเอง
5.3. บริษัทไม่รับรองว่าเว็บไซต์หรือระบบการทำงานที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาต่าง ๆ จะไม่มีข้อขัดข้องหรือไม่มีข้อผิดพลาด รวมทั้งไม่รับรองว่าข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขในทันที หรือเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์์จะไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นใดที่เป็นอันตราย
5.4. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้ ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัท หรือตัวแทนของบริษัท จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นก็ตาม
5.5. การละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือ การผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ถือว่าบริษัทได้สละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขนั้น

6. การขัดกันของเอกสาร

กรณีที่มีข้อความในข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้ และเอกสารฉบับอื่นขัดกัน ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงให้เป็นดุลพินิจของบริษัทในการตีความ

7. กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของบริษัทอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย