ภาคเหนือ

รายชื่อโรงพยาบาลทั้งหมด 277 แห่ง

ค้นหาโรงพยาบาล >> เลือกจังหวัด เลือกอำเภอ

ลำดับ ชื่อโรงพยาบาล ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด
1 กำแพงเพชร 382 ม.- ซ.- ถ.ราชดำเนิน1 ต.ในเมือง
Tel: 055-722102    
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
2 ขาณุวรลักษบุรี 340 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แสนตอ
Tel: 055779013ต่อ105    
ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
3 คลองขลุง 315 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คลองขลุง
Tel: 055-781006 ต่อ 112    
คลองขลุง กำแพงเพชร
4 คลองลาน 9 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำไหล
Tel: 055-786612    
คลองลาน กำแพงเพชร
5 ทรายทองวัฒนา 305 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทราย
Tel: 055732125    
กิ่งทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร
6 ทุ่งโพธิ์ทะเล 65 ม.15 ซ.- ถ.กำแพงเพชร-พิจิตร ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
Tel: 055-736120,736290    
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
7 บึงสามัคคี 200 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ระหาน
Tel: 055-733322    
กิ่งงบึงสามัคคี กำแพงเพชร
8 ปางศิลาทอง 250 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หินดาต
Tel: 055 780243    
กิ่ง อ.ปางศิลาทอง กำแพงเพชร
9 พรานกระต่าย 114 ม.11 ซ.- ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.พรานกระต่าย
Tel: 0-5576-1014 ต่อ 135    
พรานกระต่าย กำแพงเพชร
10 ลานกระบือ 62 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ลานกระบือ
Tel: 055-769085-6    
ลานกระบือ กำแพงเพชร
11 สถานพยาบาลแพทย์บัณฑิต 49 ม.- ซ.- ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง
Tel: 055711865    
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
12 เอกชนเมืองกำแพง 678/7 ม.- ซ.- ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง
Tel: 055-716702-4    
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
13 ไทรงาม 406 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม
Tel: 055-791006    
ไทรงาม กำแพงเพชร
14 ขุนตาล 208 ม.12 ซ.- ถ.เทิง-เชียงของ ต.ยางฮอม
Tel: 0-5360-6220-2    
ขุนตาล เชียงราย
15 ค่ายเม็งรายมหาราช 256 ม.15 ซ.- ถ.- ต.รอบเวียง
Tel: 053-717649-50 ต่อ 243    
เมืองเชียงราย เชียงราย
16 ป่าแดด 196 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าแดด
Tel: 0-5365-4479-80 ต่อ 229-230    
ป่าแดด เชียงราย
17 พญาเม็งราย 156 ม.10 ซ.- ถ.หัวดอย-ต้า ต.แม่เปา
Tel: 0-537-99033    
พญาเม็งราย เชียงราย
18 พาน 516 ม.1 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ม่วงคำ
Tel: 053721345 (ต่อ 111)    
พาน เชียงราย
19 สถานีอนามัยม่วงยาย 15/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ม่วงยาย
Tel: 053-608175    
เวียงแก่น เชียงราย
20 สมเด็จพระญานสังวร 263 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เวียงชัย
Tel: 0-53603123 ต่อ 125    
เวียงชัย เชียงราย
21 เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 111/5 ม.13 ซ.- ถ.เอเชีย ต.สันทราย
Tel: 053910999    
เมืองเชียงราย เชียงราย
22 เชียงของ 354 ม.10 ซ.- ถ.เทิง-เชียงของ ต.เวียง
Tel: 053-791206-7    
เชียงของ เชียงราย
23 เชียงรายประชานุเคราะห์ 1039 ม.- ซ.- ถ.สถานพยาบาล ต.เวียง
Tel: 053-718009    
เมืองเชียงราย เชียงราย
24 เชียงรายอินเตอร์ 123 ม.26 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง
Tel: 053-719719     Fax : 053-719943
เมือง เชียงราย
25 เชียงแสน 104 ม.6 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง
Tel: 053-777317,777035 ต่อ 154 ,133การเงิน    
เชียงแสน เชียงราย
26 เทิง 146 ม.20 ซ.- ถ.เทิง-เชียงคำ ต.เวียง
Tel: 053-795259    
เทิง เชียงราย
27 เวียงป่าเป้า 131 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เวียง
Tel: 053-781342-3    
เวียงป่าเป้า เชียงราย
28 เวียงเชียงรุ้ง 54 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งก่อ
Tel: 053-710264    
กิ่งอ.เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
29 เวียงแก่น 115 ม.6 ซ.- ถ.ปางค่า-ท่าเจริญ ต.ม่วงยาย
Tel: 0-5360-8146 ต่อ 245    
เวียงแก่น เชียงราย
30 แม่จัน 274 ม.5 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน
Tel: 053-660831ต่อ107    
แม่จัน เชียงราย
31 แม่ฟ้าหลวง 200 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่สลองใน
Tel: 053-730357-8    
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
32 แม่ลาว 309 ม.3 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.จอมหมอกแก้ว
Tel: 053-603100    
แม่ลาว เชียงราย
33 แม่สรวย 108 ม.13 ซ. - ถ.เชียงราย-เชียงใหม่ ต.แม่พริก
Tel: 0-5378-6017 ต่อ 162    
แม่สรวย เชียงราย
34 แม่สาย 101 ม.10 ซ.- ถ.พรหมมหาราช ต.เวียงพางคำ
Tel: 053-731300 ต่อ 2101    
แม่สาย เชียงราย
35 โอเวอร์บรุ๊ค 17 ม.- ซ.- ถ.สิงหไคล ต.เวียง
Tel: 0-5371-1366 ต่อ 3131-2    
เมืองเชียงราย เชียงราย
36 คลินิกทันตกรรมรักษ์ยิ้ม 31/6 ม.- ซ.- ถ.ธานินทร์ ต.ช้างเผือก
Tel: -    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
37 คลินิกทันตกรรมเด้นส์โฮม 26/19 ม.- ซ.- ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย
Tel: -    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
38 คลินิกหมอวรพจน์ 74/1 ม.- ซ.- ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา
Tel: -    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
39 ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ 285 ค่ายกาวิละ ม.- ซ.- ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ต.วัดเกตุ
Tel: 0 6179 3398    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
40 จอมทอง 259 ม.2 ซ.- ถ.เชียงใหม่ - ฮอด ต.ดอยแก้ว
Tel: 053-362080    
จอมทอง เชียงใหม่
41 ช้างเผือก 1/7 ม.- ซ.2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ
Tel: 053-220022 ต่อ 530    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
42 ดอยสะเก็ด 2 ม.8 ซ.- ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.เชิงดอย
Tel: 053-495571 ต่อ 777    
ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
43 ดอยหล่อ 511 ม.25 ซ.- ถ.- ต.ดอยหล่อ
Tel: 053-267399    
ดอยหล่อ เชียงใหม่
44 ดอยเต่า 105 ม.3 ซ.- ถ.ฮอด-แม่ตืน ต.ท่าเดื่อ
Tel: 0 5383 3189-90 ต่อ 130    
ดอยเต่า เชียงใหม่
45 ดารารัศมี 101 ม.1 ซ.- ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมใต้
Tel: 0-5329-7207,0-5329-9167    
แม่ริม เชียงใหม่
46 นครพิงค์ 159 ม.10 ซ.- ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว
Tel: 053-999200ต่อ 9242,3311    
แม่ริม เชียงใหม่
47 ประสาทเชียงใหม่ 2 ม.- ซ.- ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
Tel: 053920200 ต่อ 224, 257    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
48 ฝาง 30 ม.4 ซ.- ถ.โชตนา ต.เวียง
Tel: 053-452173    
ฝาง เชียงใหม่
49 พร้าว 181 ม.4 ซ.- ถ.รอบเวียงด้านทิศตะวันตก ต.เวียง
Tel: 053 475293 ต่อ 109    
พร้าว เชียงใหม่
50 มหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ม.- ซ.- ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ
Tel: 053-946210,053-946193    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
51 รวมแพทย์ เชียงใหม่ 21 ม.- ซ.- ถ.นันทาราม ต.หายยา
Tel: 053-270144-50    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
52 ราชเวชเชียงใหม่ 316/1 ม.- ซ.- ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ
Tel: 0-5380-1999 ต่อ 146    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
53 ลานนา เชียงใหม่ 1 ม.- ซ.- ถ.สุขเกษม ต.ช้างเผือก
Tel: 053-357234-53 ต่อ 172    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
54 วัดจันทร์ 94 ม.3 ซ.- ถ.ปาย-วัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์
Tel: 053317462    
แม่แจ่ม เชียงใหม่
55 สถานบริการสุขภาพพิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/392 ม.- ซ.อาคารศรีพัฒน์ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ
Tel: 053946900-1    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
56 สะเมิง 191 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สะเมิงใต้
Tel: 053-487124-5 ต่อ 133    
สะเมิง เชียงใหม่
57 สันกำแพง 129 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บวกค้าง
Tel: 053-446635    
สันกำแพง เชียงใหม่
58 สันทราย 201 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองหาร
Tel: 053-498998    
สันทราย เชียงใหม่
59 สันป่าตอง 149 ม.9 ซ.- ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุ่หว่า
Tel: 053355336    
สันป่าตอง เชียงใหม่
60 สารภี 147 ม.3 ซ.- ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.สารภี
Tel: 053-322913    
สารภี เชียงใหม่
61 หมอวงศ์ 111/10 ม.- ซ.- ถ.กองทราย ต.วัดเกตุ
Tel: 053-249559-61    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
62 หมอสุรจิตรทำฟัน 48/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียง
Tel: -    
ฝาง เชียงใหม่
63 หางดง 206 ม.3 ซ.- ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง
Tel: 0 5344 1693 ต่อ 108    
หางดง เชียงใหม่
64 อมก๋อย 262 ม.1 ซ.- ถ.เจริญทัศนา ต.อมก๋อย
Tel: 0-5346-7068 ต่อ 121    
อมก๋อย เชียงใหม่
65 ฮอด 294 ม.10 ซ.- ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง
Tel: 053-461095ต่อ502    
ฮอด เชียงใหม่
66 เชียงดาว 285 ม.2 ซ.- ถ.โชตนา ต.เชียงดาว
Tel: 053-455074-115    
เชียงดาว เชียงใหม่
67 เชียงใหม่ราม 8 ม.. ซ.. ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ
Tel: 053-224861-7    
เมือง เชียงใหม่
68 เชียงใหม่ราม2 99 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ฟ้าฮ่าม
Tel: 053-852590-9 ต่อ 1078    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
69 เชียงใหม่ใกล้หมอ 157/16-19 ม.1 ซ.- ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ป่าแดด
Tel: 053-200002 ต่อ 706    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
70 เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล 186/2 ม.- ซ.- ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
Tel: 053-819333 ต่อ 204    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
71 เซ็นส์ปีเตอร์ 150 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ช้างเผือก
Tel: 053-225011-7    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
72 เทศบาลนครเชียงใหม่ 18 ม.- ซ.- ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย
Tel: 053-233215ต่อ109    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
73 เวียงแหง 53 ม.3 ซ.- ถ.เปียงหลวง-เชียงใหม่ ต.เปียงหลวง
Tel: 053-477011-012 ต่อ 109    
เวียงแหง เชียงใหม่
74 แมคคอร์มิค 133 ม.0 ซ.0 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ
Tel: 053-921777ต่อ1343    
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
75 แมคเคน - ม.- ซ.- ถ.- ต.ท่าวังตาล
Tel: -    
สารภี เชียงใหม่
76 แม่วาง 191 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาด
Tel: 053-363438 ต่อ 201    
แม่วาง เชียงใหม่
77 แม่ออน 75 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ออนกลาง
Tel: 0-5388-0745,104    
กิ่ง อ. แม่ออน เชียงใหม่
78 แม่อาย 191 ม.8 ซ.- ถ.ฝาง-ท่าตอน ต. มะลิกา
Tel: 053 459036-7 ต่องานพรบ.181    
แม่อาย เชียงใหม่
79 แม่แจ่ม 73 ม.4 ซ.บ้านช่างเคิ่งเกาะ ถ.เจริญนิรันดร์ ต.ช้างเคิ่ง
Tel: 053-485099 ต่อ 133    
แม่แจ่ม เชียงใหม่
80 แม่แตง 300 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สันมหาพน
Tel: 053 471059 ต่อ 232    
แม่แตง เชียงใหม่
81 ไชยปราการ 131 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีดงเย็น
Tel: 053-870077    
ไชยปราการ เชียงใหม่
82 ท่าสองยาง 357 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่ต้าน
Tel: 055-589020 ต่อ 124    
ท่าสองยาง ตาก
83 บ้านตาก 98 ม.7 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก
Tel: 055-591435 ต่อ 129    
บ้านตาก ตาก
84 พบพระ 245 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พบพระ
Tel: 055-569211-170    
พบพระ ตาก
85 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 295 ม.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง
Tel: 05-5511024    
เมืองตาก ตาก
86 สามเงา 371 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สามเงา
Tel: 055-549257-8ต่อ 166    
สามเงา ตาก
87 อุ้มผาง 159 ม.1 ซ.- ถ.- ต.อุ้มผาง
Tel: 055-561270-2 ต่อ 128    
อุ้มผาง ตาก
88 แม่ระมาด 251 ม.4 ซ.- ถ.แม่ระมาด - ท่าสองยาง ต.แม่ระมาด
Tel: 0-5558-1229 ต่อ125    
แม่ระมาด ตาก
89 แม่สอด 175/16 ม.- ซ.- ถ.ศรีพานิช ต.แม่สอด
Tel: 055-531229 ต่อ 131    
แม่สอด ตาก
90 คลินิกทันตกรรม ทันตแพทย์ปรีดา 113 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ลาดยาว
Tel: 056-271166    
ลาดยาว นครสวรรค์
91 ค่ายจิรประวัติ 161 ม.1 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก
Tel: 056-325120-1ต่อ139    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
92 ชุมแสง 150 ม.3 ซ. - ถ. - ต.เกยไชย
Tel: 056-353071    
ชุมแสง นครสวรรค์
93 ตากฟ้า 59 ม.1 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ตากฟ้า
Tel: 056-241027 ต่อ110    
ตากฟ้า นครสวรรค์
94 ตาคลี 62 ม.- ซ.- ถ.หัสนัย ต.ตาคลี
Tel: 056-261756 ต่อ 177    
ตาคลี นครสวรรค์
95 ท่าตะโก 1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าตะโก
Tel: 056-249036ต่อ 126    
ท่าตะโก นครสวรรค์
96 บรรพตพิสัย 700 ม.2 ซ.- ถ.บรรพตพิสัย-โพทะเล ต.เจริญผล
Tel: 056279028 ต่อ 115    
บรรพตพิสัย นครสวรรค์
97 ปากน้ำโพ 96/12 ม.- ซ.- ถ.สายเอเซีย ต.นครสวรรค์ตก
Tel: 056 225501-4    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
98 พยุหะคีรี 126 ม.8 ซ.- ถ.สายเอเซีย ต.พยุหะ
Tel: 056-341755 ต่อ 112    
พยุหะคีรี นครสวรรค์
99 รวมแพทย์ นครสวรรค์ 276,276/2 ม.- ซ.- ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ
Tel: 056-223600 ต่อ 236    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
100 รัตนเวช นครสวรรค์ 62 ม.- ซ.- ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ
Tel: 056-212212-3    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
101 ลาดยาว 1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สระแก้ว
Tel: 0-5631-7218    
ลาดยาว นครสวรรค์
102 ศรีสวรรค์ 33/64 ม.- ซ.- ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ
Tel: 056-311626-35    
เมือง นครสวรรค์
103 สถานีอนามัยบ้านกลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ 23/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กลางแดด
Tel: 056-325060    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
104 สถานีอนามัยบ้านคลองกำลัง อ.หนองบัว 9/0 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว
Tel: 0864407599    
หนองบัว นครสวรรค์
105 สถานีอนามัยบ้านตะกุดภิบาล อ.ไพศาลี - ม.7 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำลัด
Tel: 056-889304    
ไพศาลี นครสวรรค์
106 สถานีอนามัยบ้านท่าทอง อ.เมืองนครสวรรค์ 151 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก
Tel: 056-345084    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
107 สถานีอนามัยบ้านบางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ 1/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางม่วง
Tel: 056-355523    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
108 สถานีอนามัยบ้านพระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ 16 ม.8 ซ.- ถ.นครสวรรค์-ท่าตะโก ต.พระนอน
Tel: 056-880784    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
109 สถานีอนามัยบ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ 28/3 ม.5 ซ.- ถ.นครสวรรค์ - เก้าเลี้ยว ต.บ้านมะเกลือ
Tel: 056-207123    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
110 สถานีอนามัยบ้านวังข่อย อ.หนองบัว 73 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังบ่อ
Tel: 0895525758    
หนองบัว นครสวรรค์
111 สถานีอนามัยบ้านวังแรต อ.หนองบัว 207 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองกลับ
Tel: 056-875556    
หนองบัว นครสวรรค์
112 สถานีอนามัยบ้านวัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ 17/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วัดไทรย์
Tel: 056383054    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
113 สถานีอนามัยบ้านศรีอุทุมพร อ.เมืองนครสวรรค์ 99/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองกรด
Tel: 056286099    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
114 สถานีอนามัยบ้านสระงาม อ.หนองบัว 23 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยใหญ่
Tel: 0-5687-9044    
หนองบัว นครสวรรค์
115 สถานีอนามัยบ้านสันติธรรม อ.เมืองนครสวรรค์ 1/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองกรด
Tel: -    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
116 สถานีอนามัยบ้านสันติสุข อ.ชุมแสง 89/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองกระเจา
Tel: 0806861010    
ชุมแสง นครสวรรค์
117 สถานีอนามัยบ้านสันพิง อ.เมืองนครสวรรค์ 52 ม.03 ซ.- ถ.- ต.บึงเสนาท
Tel: 0-5627-4124    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
118 สถานีอนามัยบ้านหนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ 1/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน
Tel: 056367023    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
119 สถานีอนามัยบ้านหนองดู่ อ.หนองบัว 5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทอง
Tel: 056-880090    
หนองบัว นครสวรรค์
120 สถานีอนามัยบ้านหนองตะคลอง อ.เมืองนครสวรรค์ 17/4 ม.10 ซ.- ถ.นครสวรรค์-กำแพงเพชร ต.หนองกระโดน
Tel: 056-872579    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
121 สถานีอนามัยบ้านหนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ 5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง
Tel: 086-4490255    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
122 สถานีอนามัยบ้านหนองแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ 58/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ออก
Tel: 056257034    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
123 สถานีอนามัยบ้านหนองไผ่ อ.หนองบัว 110 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว
Tel: 087-6589431    
หนองบัว นครสวรรค์
124 สถานีอนามัยบ้านห้วยถั่วใต้ อ.หนองบัว 2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยถั่วใต้
Tel: 083-1660575    
หนองบัว นครสวรรค์
125 สถานีอนามัยบ้านห้วยร่วม อ. 4 ม.4 ซ.ม.4 ถ.ม.4 ต.ห้วยร่วม
Tel: 056875044    
หนองบัว นครสวรรค์
126 สถานีอนามัยบ้านห้วยวารีใต้ อ.หนองบัว 9 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ธารทหาร
Tel: 08 1887 0075    
หนองบัว นครสวรรค์
127 สถานีอนามัยบ้านเกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ - ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกรียงไกร
Tel: 089-8578930,056-354012    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
128 สถานีอนามัยบ้านเกรียงไกรใต้ อ.เมืองนครสวรรค์ 82 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เกรียงไกร
Tel: 08-9705-5034    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
129 สถานีอนามัยบ้านเกาะหงษ์ อ.เมืองนครสวรรค์ 18/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนเลื่อน
Tel: 056-358099    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
130 สถานีอนามัยบ้านเกาะแก้ว อ.หนองบัว 69 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม
Tel: 056-551783    
หนองบัว นครสวรรค์
131 สถานีอนามัยบ้านเขานางต่วม อ.หนองบัว 29 ม.1 ซ.- ถ.บ้านน้ำสาดเหนือ-บ้านโคกสะอาด ต.วังบ่อ
Tel: 08-6441-3022    
หนองบัว นครสวรรค์
132 สถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่ อ.หนองบัว 229 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทอง
Tel: 0813790419    
หนองบัว นครสวรรค์
133 สถานีอนามัยบ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ 78 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านแก่ง
Tel: 056362383    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
134 สถานีอนามัยบ้านโคกสะอาด อ.หนองบัว 6 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังบ่อ
Tel: 056-879544    
หนองบัว นครสวรรค์
135 สถานีอนามัยสถานีอนามัยบ้านกระดานหน้าแกล อ.หนองบัว - ม.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยถั่วเหนือ
Tel: 056-878545    
หนองบัว นครสวรรค์
136 สถานีอนามัยสถานีอนามัยบ้านธารทหาร อ.หนองบัว 16 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ธารทหาร
Tel: 081-3241150    
หนองบัว นครสวรรค์
137 สาธารณสุขนครสวรรค์ 872 ม.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก
Tel: 056232001 ต่อ 118    
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
138 หนองบัว 265/5 ม.3 ซ.- ถ.หนองบัว-ชุมแสง ต.หนองกลับ
Tel: 0-5625-1008ห้อง163    
หนองบัว นครสวรรค์
139 เก้าเลี้ยว 296/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เก้าเลี้ยว
Tel: 056-299134,299140    
เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
140 แม่วงก์ 25 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่วงก์
Tel: 087-2128834    
แม่วงก์ นครสวรรค์
141 โกรกพระ 15 ม.7 ซ.- ถ.โกรกพระ - อุทัยธานี ต.โกรกพระ
Tel: 056-291003    
โกรกพระ นครสวรรค์
142 ไพศาลี 700 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ไพศาลี
Tel: 0-5635-23430    
ไพศาลี นครสวรรค์
143 ทุ่งช้าง 1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.และ
Tel: 054-795100 ต่อ 107    
ทุ่งช้าง น่าน
144 ท่าวังผา 84 ม.1 ซ.- ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ท่าวังผา
Tel: 054755516    
ท่าวังผา น่าน
145 นาน้อย 110 ม.6 ซ.- ถ.เจ้าฟ้า ต.นาน้อย
Tel: 054789089-90    
นาน้อย น่าน
146 นาหมื่น 25 ม.14 ซ.- ถ.นาน้อย-นาหมื่น ต.บ่อแก้ว
Tel: 054-787013 ต่อ 101    
นาหมื่น น่าน
147 น่าน 1 ม.1 ซ.- ถ.วรวิชัย ต.ในเวียง
Tel: 054710363    
เมืองน่าน น่าน
148 บ่อเกลือ 188 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อเกลือใต้
Tel: 054-778066    
บ่อเกลือ น่าน
149 บ้านหลวง 191 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่าคาหลวง
Tel: 054-761060    
บ้านหลวง น่าน
150 ปัว 70 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วรนคร
Tel: 054791104    
ปัว น่าน
151 สถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาแลง อ.ปัว 94 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศิลาแลง
Tel: 054792150    
ปัว น่าน
152 สองแคว 99 ม.2 ซ.- ถ.ท่าวังผา-เชียงคำ ต.นาไร่หลวง
Tel: 054-777085    
สองแคว น่าน
153 สันติสุข 205 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คู่พงษ์
Tel: 054-767045    
สันติสุข น่าน
154 เฉลิมพระเกียรติ 257 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโก๋น
Tel: 054-693548 ต่อ 102    
เฉลิมพระเกียรติ น่าน
155 เชียงกลาง 116 ม.11 ซ.- ถ.อดุลย์เดชจรัส ต.เชียงคาน
Tel: 054-797111    
เชียงกลาง น่าน
156 เวียงสา 131 ม.11 ซ.- ถ.- ต.กลางเวียง
Tel: 054-752012-3    
เวียงสา น่าน
157 แม่จริม 218 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองแดง
Tel: 054-769036    
แม่จริม น่าน
158 จุน 7 ม.7 ซ.- ถ.จุน-ปง ต.ห้วยข้าวก่ำ
Tel: 054-409206 ต่อ 117    
จุน พะเยา
159 ดอกคำใต้ 225 ม.4 ซ.- ถ.พะเยา-เชียงคำ ต.ดอนศรีชุม
Tel: -    
ดอกคำใต้ พะเยา
160 ปง 395 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาปรัง
Tel: 054-497030,497225    
ปง พะเยา
161 พะเยา 269 ม.11 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ต๋อม
Tel: 0-54409300    
เมืองพะเยา พะเยา
162 พะเยาราม 660 ม.3 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ท่าวังทอง
Tel: 0-5441-1111    
เมืองพะเยา พะเยา
163 เชียงม่วน 200 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เชียงม่วน
Tel: 054-495018    
เชียงม่วน พะเยา
164 แม่ใจ 80 ม.9 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย
Tel: 054-409602    
แม่ใจ พะเยา
165 ชัยอรุณเวชการ 31/12 ม.- ซ.- ถ.สระหลวง ต.ในเมือง
Tel: 056-651407    
เมืองพิจิตร พิจิตร
166 ทับคล้อ 54 ม.4 ซ.- ถ.ชมฐีระเวช ต.เขาทราย
Tel: 056668205    
ทับคล้อ พิจิตร
167 ทัศนเวช 28/18 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง
Tel: 056-615293-4    
เมืองพิจิตร พิจิตร
168 บางมูลนาก 2 ม.9 ซ.- ถ.บางมูลนาก-โพทะเล ต.หอไกร
Tel: 056-631131-2 ต่อ 141, 056-633409    
บางมูลนาก พิจิตร
169 พิจิตร 136 ม.- ซ.- ถ.บึงสีไฟ ต.ในเมือง
Tel: 056-611355 ต่อ1124    
เมืองพิจิตร พิจิตร
170 วชิรบารมี 1 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วชิรบารมี
Tel: 056-692274    
วชิรบารมี พิจิตร
171 วังทรายพูน 340 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังทรายพูน
Tel: 056-695032    
วังทรายพูน พิจิตร
172 สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 1 ม.- ซ.9 ถ.ชมฐีระเวช ต.ในเขต
Tel: 019723848    
ตะพานหิน พิจิตร
173 สหเวชพิจิตร 2/158 ม.- ซ.- ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง
Tel: 056-612791    
เมืองพิจิตร พิจิตร
174 สามง่าม 104 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามง่าม
Tel: 056691093    
สามง่าม พิจิตร
175 โพทะเล - ม.01 ซ.- ถ.โพทะเล-บรรพตพิสัย ต.โพทะเล
Tel: 056-681115    
โพทะเล พิจิตร
176 โพธิ์ประทับช้าง 128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ประทับช้าง
Tel: 0-56689330    
โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
177 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร 2 ม.1 ซ.- ถ.วังจันทน์ ต.บ้านคลอง
Tel: 055-282830    
เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
178 ชาติตระการ 112 ม.05 ซ.- ถ.ศรีสงคราม ต.ป่าแดง
Tel: 055-381020 ต่อ112,162    
ชาติตระการ พิษณุโลก
179 นครไทย 111 ม.7 ซ.- ถ.อุดรดำริห์ ต.นครไทย
Tel: 055-388998    
นครไทย พิษณุโลก
180 บางกระทุ่ม 100 ม.11 ซ.- ถ.สันติบันเทิง-บางกระทุ่ม ต.ไผ่ล้อม
Tel: 0-5539-1061-2 ต่อ 104    
บางกระทุ่ม พิษณุโลก
181 บางระกำ 1/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางระกำ
Tel: 055-371168    
บางระกำ พิษณุโลก
182 พรหมพิราม 479 ม.1 ซ.- ถ.พรหมวิถี ต.พรหมพิราม
Tel: 055-369034    
พรหมพิราม พิษณุโลก
183 พิษณุเวช 211 ม.- ซ.- ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง
Tel: 055-909000    
เมือง พิษณุโลก
184 พิษณุโลก ฮอสพิทอล 262/55 ม.- ซ.- ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง
Tel: 055-218777     Fax : 055-284226
เมือง พิษณุโลก
185 พุทธชินราช 90 ม.- ซ.- ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง
Tel: 055-246448    
เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
186 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ซ.- ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์
Tel: 055261890-9ต่อ5103    
เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
187 รวมแพทย์พิษณุโลก 224/30 ม.- ซ.- ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง
Tel: 055219307    
เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
188 รัตนเวช2 138 ม.- ซ.- ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง
Tel: 0-5521-2222    
เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
189 วังทอง 491 ม.5 ซ.- ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.วังทอง
Tel: 0-5531-1017    
วังทอง พิษณุโลก
190 วัดโบสถ์ 135 ม.1 ซ.- ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.วัดโบสถ์
Tel: 055-361079 ต่อ 105    
วัดโบสถ์ พิษณุโลก
191 เนินมะปราง 364 ม.2 ซ.- ถ.เนินมะปราง-สากเหล็ก ต.เนินมะปราง
Tel: 055-399086    
เนินมะปราง พิษณุโลก
192 ค่ายพ่อขุนผาเมือง 99/2329 ม.2 ซ.- ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต.สะเดียง
Tel: 0-5672-1812 - 3 ต่อ 102    
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
193 ชนแดน 415 ม.7 ซ.- ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน
Tel: 01-2835490    
ชนแดน เพชรบูรณ์
194 น้ำหนาว 333 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำหนาว
Tel: 056-779033 ต่อ119    
น้ำหนาว เพชรบูรณ์
195 บึงสามพัน 333 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ซับสมอทอด
Tel: 056-731284-5    
บึงสามพัน เพชรบูรณ์
196 วังโป่ง 116 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วังโป่ง
Tel: 056-758224-6 ต่อ 153    
วังโป่ง เพชรบูรณ์
197 วิเชียรบุรี 227 ม.1 ซ.- ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระประดู่
Tel: 056-791269    
วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
198 ศรีเทพ 70 ม.12 ซ.- ถ.สระบุรี - โคกเจริญ ต.สระกรวด
Tel: 056799467,799498    
ศรีเทพ เพชรบูรณ์
199 หนองไผ่ 655 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่
Tel: 056-781850    
หนองไผ่ เพชรบูรณ์
200 หล่มสัก 15 ม.- ซ.- ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก
Tel: 056-701020    
หล่มสัก เพชรบูรณ์
201 หล่มเก่า 180 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาแซง
Tel: 0-5672-3911-5 ต่อ 122    
หล่มเก่า เพชรบูรณ์
202 เขาค้อ 75 ม.- ซ.- ถ.- ต.เขาค้อ
Tel: 056-728074-7 ต่อ 128    
เขาค้อ เพชรบูรณ์
203 เพชรบูรณ์ 203 ม.- ซ.- ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
Tel: 056-717666    
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
204 เพชรรัตน์ 2/1 ม.- ซ.- ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง
Tel: 056-720680-4    
เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
205 เพชรรัตน์ 2/1 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง
Tel: 056-720680-4     Fax : 056-720679
เมือง เพชรบูรณ์
206 ลอง 156 ม.6 ซ.- ถ.จรูญลองรัฐ ต.ห้วยอ้อ
Tel: 054-581479    
ลอง แพร่
207 วังชิ้น 115 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังชิ้น
Tel: 0-5458-9098    
วังชิ้น แพร่
208 สถานีอนามัยสถานีอนามัยแดนชุมพล อ.สอง - ม.4 ซ.- ถ.- ต.แดนชุมพล
Tel: 054-634210    
สอง แพร่
209 สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 545 ม.9 ซ.- ถ.เด่นชัย-ศรีสัชนาลัย ต.เด่นชัย
Tel: 081-0234109    
เด่นชัย แพร่
210 สอง 475 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านหนุน
Tel: 054-591575    
สอง แพร่
211 สูงเม่น 118 ม.- ซ.- ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดอนมูล
Tel: 054541299    
สูงเม่น แพร่
212 หนองม่วงไข่ 329 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำรัด
Tel: 054-647458    
หนองม่วงไข่ แพร่
213 แพร่ 144 ม.- ซ.- ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง
Tel: 054 511007    
เมืองแพร่ แพร่
214 แพร่คริสเตียน 7 ม.- ซ.- ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง
Tel: 054-511017 ต่อ 2158    
เมืองแพร่ แพร่
215 แพร่พร้อมมิตร 3 ม.- ซ.ตรงข้ามโรงเรียนพิริยาลัย ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง
Tel: 054522911ต่อ140    
เมืองแพร่ แพร่
216 ขุนยวม 455 ม.1 ซ.- ถ.กริชสุวรรณ ต.เมืองปอน
Tel: 053-691017    
ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
217 ปางมะผ้า 240 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สบป่อง
Tel: 0-5361-7154-5    
ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน
218 ปาย 111 ม.1 ซ.- ถ.ชัยสงคราม ต.เวียงใต้
Tel: 053-699031ต่อ138    
ปาย แม่ฮ่องสอน
219 ศรีสังวาลย์ 101 ม.- ซ.- ถ.สิงหนาทบำรุง ต.จองคำ
Tel: 0-5361-1378 ต่อ 1502    
เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
220 สบเมย 135 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่สวด
Tel: 053-618080-2    
สบเมย แม่ฮ่องสอน
221 แม่ลาน้อย 79 ม.9 ซ.- ถ.เชียงใหม่-แม่ลาน้อย ต.แม่ลาน้อย
Tel: 053689060    
แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
222 แม่สะเรียง 74 ม.1 ซ.- ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
Tel: 053-621027 ต่อ 605    
แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
223 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พิชัย
Tel: 054-839305 ต่อ 6302    
เมืองลำปาง ลำปาง
224 งาว 230 ม.4 ซ.- ถ.สุขประชาสรรค์ ต.หลวงเหนือ
Tel: 054-261253#134,054-329719    
งาว ลำปาง
225 ลำปาง 280 ม.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง
Tel: 054-223623#1124,4213    
เมืองลำปาง ลำปาง
226 วังเหนือ 362 ม.4 ซ.- ถ.วังเหนือ-พะเยา ต.วังเหนือ
Tel: 054-279100    
วังเหนือ ลำปาง
227 สบปราบ 333 ม.2 ซ.- ถ.สมัยนิลดำริ ต.สบปราบ
Tel: 054 296085    
สบปราบ ลำปาง
228 ห้างฉัตร 122/28 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้างฉัตร
Tel: 054-269231    
ห้างฉัตร ลำปาง
229 เกาะคา 381 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศาลา
Tel: 054-281393    
เกาะคา ลำปาง
230 เขลางค์นคร 79/12 ม.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก
Tel: 054 25100 ต่อ 3017    
เมืองลำปาง ลำปาง
231 เถิน 96/5 ม.7 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ล้อมแรด
Tel: 054-291585    
เถิน ลำปาง
232 เมืองปาน 374 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เมืองปาน
Tel: 054-276020 ต่อ166    
เมืองปาน ลำปาง
233 เสริมงาม 119 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งงาม
Tel: 054-286117-8    
เสริมงาม ลำปาง
234 แจ้ห่ม 195 ม.3 ซ.- ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม ต.วิเชตนคร
Tel: 054-271005 /135    
แจ้ห่ม ลำปาง
235 แม่ทะ 289 ม.2 ซ.- ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.แม่ทะ
Tel: 054-331549-50    
แม่ทะ ลำปาง
236 แม่พริก 29 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พระบาทวังตวง
Tel: 0-5429-9324    
แม่พริก ลำปาง
237 แม่เมาะ 392 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แม่เมาะ
Tel: 054-266104 ต่อ 228-9    
แม่เมาะ ลำปาง
238 ทุ่งหัวช้าง 48 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนปม
Tel: 053975201-2    
ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
239 บ้านธิ 265 ม.6 ซ.- ถ.สันกำแพง-สันป่าฝ้าย ต.บ้านธิ
Tel: 053-501703    
บ้านธิ ลำพูน
240 บ้านโฮ่ง 308 ม.7 ซ.- ถ.ลำพูน-ลี้ ต.ห้วยกาน
Tel: 06-1866419    
บ้านโฮ่ง ลำพูน
241 ป่าซาง 46 ม.7 ซ.- ถ.ลำพูน-ลี้ ต.นครเจดีย์
Tel: 0-5355-5400 ต่อ 1187    
ป่าซาง ลำพูน
242 ลำพูน 177 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ต้นธง
Tel: 0-5351-0020-22 ต่อ 210    
เมืองลำพูน ลำพูน
243 ลำพูนใกล้หมอ 98 หมู่ที่ 13 ตำบลมะเขือแจ้
Tel: 053-581998    
เมือง ลำพูน
244 ลี้ 111 ม.7 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ลี้
Tel: 053-596513-18ต่อ137    
ลี้ ลำพูน
245 ศิริเวชลำพูน 7 หมู่ที่ 5 ถนนลำพูน-ดอยติ ตำบลเวียงยอง
Tel: 053-537576,053096440    
เมือง ลำพูน
246 สถานีอนามัยรพ.สงเสริมสุขภาพตำบลแม่ตืน อ.ลี้ 242/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ตืน
Tel: 053008109    
ลี้ ลำพูน
247 หริภุญชัยฯ 109 ม.4 ซ.- ถ.สันป่าฝ้าย-บ้านธิ ต.บ้านกลาง
Tel: 053-581600-4 ต่อ 1110    
เมืองลำพูน ลำพูน
248 แม่ทา 238 ม.8 ซ.- ถ.แม่ทา-ท่าจักร ต.ทาสบเส้า
Tel: 053-571171    
แม่ทา ลำพูน
249 กงไกรลาศ 148 ม.4 ซ.- ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง
Tel: 055-691152ต่อ 125    
กงไกรลาศ สุโขทัย
250 คีรีมาศ 61 ม.7 ซ.- ถ.กำแแพงเพชร ต.โตนด
Tel: 0-5569-5145 ต่อ 206    
คีรีมาศ สุโขทัย
251 ทุ่งเสลี่ยม 322 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเสลี่ยม
Tel: 055 - 659175 ต่อ 199    
ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
252 บ้านด่านลานหอย 20 ม.2 ซ.- ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านด่าน
Tel: 055-689027    
บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
253 พัฒนเวชสุโขทัย 89/9 ม.- ซ.- ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี
Tel: 055-621502-7    
เมืองสุโขทัย สุโขทัย
254 รวมแพทย์สุโขทัย 151 ม.1 ซ.- ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย
Tel: 055-612189-90 ต่อ 100    
เมืองสุโขทัย สุโขทัย
255 ศรีนคร 433 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีนคร
Tel: 055-652725-6    
ศรีนคร สุโขทัย
256 ศรีสังวร 1 ม.8 ซ.- ถ.จรดวิถีถ่อง ต.คลองตาล
Tel: 06-7348497    
ศรีสำโรง สุโขทัย
257 ศรีสัชนาลัย 210 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว
Tel: 055-672223    
ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
258 สวรรคโลก 54 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง
Tel: 055-641592    
สวรรคโลก สุโขทัย
259 สุโขทัย 2/1 ม.12 ซ. - ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย
Tel: 055-611782    
เมืองสุโขทัย สุโขทัย
260 ค่ายพิชัยดาบหัก 102 ม.8 ซ.- ถ.สําราญรื่น ต.ท่าเสา
Tel: 0-5542-8105 ต่อ 118    
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
261 ตรอน 252 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านแก่ง
Tel: 055-491337    
ตรอน อุตรดิตถ์
262 ทองแสนขัน 261 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ่อทอง
Tel: 055-418040    
ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
263 ท่าปลา 139 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าปลา
Tel: 055-499070 ต่อ 146    
ท่าปลา อุตรดิตถ์
264 น้ำปาด 15 ม.4 ซ.- ถ.เพชรานุรักษ์ ต.แสนตอ
Tel: 0-5548-1061    
น้ำปาด อุตรดิตถ์
265 บ้านโคก 232 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านโคก
Tel: 055-486127 ต่อ 108    
บ้านโคก อุตรดิตถ์
266 พิชัย 139 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง
Tel: 055-421145    
พิชัย อุตรดิตถ์
267 ฟากท่า 21 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ฟากท่า
Tel: 055-489089,489339    
ฟากท่า อุตรดิตถ์
268 ลับแล 163 ม.11 ซ.- ถ.อินใจมี ต.ชัยจุมพล
Tel: 055-431345 ต่อ 137    
ลับแล อุตรดิตถ์
269 อุตรดิตถ์ 38 ม.0 ซ.0 ถ.เจษฏาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ
Tel: 055-411064 ต่อ 2103-2104    
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
270 ทัพทัน 375 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนาไทย
Tel: 056-540026-30    
ทัพทัน อุทัยธานี
271 บ้านไร่ 307 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่
Tel: 056-539000#113    
บ้านไร่ อุทัยธานี
272 ลานสัก 466 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลานสัก
Tel: 0-5653-7086    
ลานสัก อุทัยธานี
273 สว่างอารมณ์ 80 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สว่างอารมณ์
Tel: 056599000    
สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
274 หนองขาหย่าง 41/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองขาหย่าง
Tel: 056-597086    
หนองขาหย่าง อุทัยธานี
275 หนองฉาง 347 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองฉาง
Tel: 056-531141 ต่อ 169    
หนองฉาง อุทัยธานี
276 ห้วยคต 127 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยคต
Tel: 056 518005-8    
ห้วยคต อุทัยธานี
277 อุทัยธานี 56 ม.- ซ.- ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่
Tel: 056-514992    
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี