Rss Feed
Version 2

      กรมธรรม์ประกันการเสื่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance Policy) เป็นกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลประเภท "สังหาริมทรัพย์" คือ ทรัพย์สินที่โยกย้ายหรือเคลื่อนที่ได้ ซึ่งใช้เพื่อการอยู่อาศัย หรือใช้เฉพาะภายในสถานที่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือทรัพย์สินสำหรับการใช้สอยส่วนบุคคล เช่น กล่อยถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องมือช่าง - เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์


      ภัยหรืออุบัติเหตุที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองจะไม่ระบุชื่อไว้อย่างชัดเจน แต่กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแบบกว้าง กล่าวคือ "คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ทำประกันภัย อันเกิดจากภัยหรืออุบัติเหตุที่ไม่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย" ภัยหรือ อุบัติเหตุ ที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยลมพายุ การลักทรัพย์ที่มีร่องรอยการงัดแงะ เจตนาร้าย กลั่นแกล้ง อุบัติเหตุตกแตกหรือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย เป็นต้น ในขณะที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในสถานที่ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
     ถ้าเป็นทรัพย์สินสำหรับการใช้สอยส่วนบุคคลซึ่งปกตินำติดตัวไปใช้ยังสถานที่ภายนอกต่างๆ กรมธรรมประกันภัยสามารถขยายความคุ้มครอง รวมถึงการนำไปใช้ภายนอกได้ แต่ต้องมีการตกลงยินยอมจากบริษัทประกันภัย และระบุคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์

  • สงครามทุกประเภท การจลาจล การปฎิวัติ ภัยจากภายนอกประเทศ การนัดหยุดงาน ประชาชนก่อความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล
  • การริบหรือทำลายโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  • ทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมในรถทัศนาจร รถที่หลังคาเปิดได้
  • การเสื่อมสภาพ เสื่อมค่า ถูกสัตว์หรือแมลงทำลาย
  • การชำรุดของเครื่องยนต์ หรือระบบไฟฟ้า
  • การแตกของกระจก หรือวัตถุที่แตกหักง่าย


ตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่ทำประกันภัย โดยแยกออกตามลักษณะของทรัพย์สิน ดังนี้
1. ทรัพย์สินประเภทเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน กำหนดจำนวนเงินทำประกันภัย รวมทั้งหมดจำนวนหนึ่ง แต่เครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องแจ้งรายละเอียดหมายเลขเครื่องและมูลค่าแต่ละรายการ
2. ทรัพย์สินที่เป็นของใช้ส่วนตัวต้องให้รายละเอียดลักษณะหมายเลข และมูลค่าแต่ละรายการ
3. ทรัพย์สินประเภทของตกแต่ง ของประดับและของมีค่า ต้องมีการประเมินมูลค่าโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย


เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับความเสี่ยงภัย เช่น ประเภททรัพย์สิน สถานที่เก็บทรัพย์สิน การใช้สถานที่ทางธุรกิจหรือ อยู่อาศัย วิธีรักษาความปลอดภัย


1. ใบคำขอเอาประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด